Ga naar hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Per 1 januari 2018

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen StudentSound en een Opdrachtgever waarop StudentSound deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met StudentSound, voor de uitvoering waarvan door StudentSound derden dienen te worden betrokken.

1.3. Mocht een beding uit deze voorwaarden niet valide blijken, dan raakt dit de overige voorwaarden niet.

1.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de voorwaarden niet voorzien, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 – Inschrijven

2.1. Voor iedere leerling dient een aanmeldformulier volledig ingevuld te worden. Bij aanmelding verklaart de leerling akkoord te gaan met de voorwaarden en tarieven van het desbetreffende instrument.

2.2. Inschrijving is voor onbepaalde tijd.

2.3. Muzieklessen vinden plaats op een afgesproken dag, plaats en tijd. In de officiële schoolvakanties kunnen de lessen worden voortgezet.

2.4. Indien door StudentSound of door StudentSound ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

2.5. StudentSound behoudt zich het recht voor leerlingen deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

Artikel 3 – Muziekinstrument en lesmateriaal

3.1. Tijdens de proefles wordt de leerling geacht om in het bezit te zijn van het instrument. Bij gitaarles kan in de meeste gevallen de gitaar van de lesgever worden gebruikt tijdens de proefles.

3.2. De muzieklessen vinden in de regel bij de leerling thuis plaats. Wanneer de leerling niet in het bezit is van het instrument kunnen de eerste lessen bij uitzondering en in overleg plaatsvinden bij de lesgever thuis.

3.3. Duoles wordt gegeven op één adres en leerling dient zelf zorg te dragen voor het vinden van een partner.

3.4. Wij adviseren beginnende leerlingen gebruik te maken van een lesboek. Het lesmateriaal kunt u online vinden of in een muziekwinkel. De muzieklesgever is ook in het bezit van het lesmateriaal.

Artikel 4 – Opschorting en ontbinding

4.1. Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet voldoet kan StudentSound de uitvoering van de overeenkomst opschorten.

4.2. StudentSound mag de overeenkomst opzeggen als de Opdrachtgever in gebreke blijft.

4.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van StudentSound op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien StudentSound de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4. In bovenstaande gevallen is StudentSound nooit verplicht tot het betalen van schadevergoedingen.

Artikel 5 – Opzegging en wijzigingen

5.1. Opzegging dient per mail te gebeuren.

5.2. Een wijziging of aanpassing van het lespakket dient per mail te worden gedaan.

5.3. De leerling heeft geen recht op restitutie op openstaande lessen binnen het lespakket bij het eerder stoppen van de lessen in het lespakket.

5.4. De opzegging is pas officieel wanneer de leerling een bewijs van opzegging heeft ontvangen.

5.5. Indien de leerling zonder afzegging (zie artikel 5.6) een les verzuimt, is StudentSound gerechtigd het betreffende lesgeld in rekening te brengen.

5.6. In geval van ziekte van de leerling dient de leerling zich 48 uur voor aanvang van de muziekles af te melden bij de docent en dient een vervangende les te worden ingepland. Gebeurt dit niet, dan is de Opdrachtgever voor de muziekles het totale tarief van de betreffende les verschuldigd aan StudentSound.

5.7. Indien StudentSound bemerkt dat er lessen buiten weten van de organisatie om worden gegeven door de docent van StudentSound of derden die zonder StudentSound niet in contact waren gekomen met de Opdrachtgever voor de muziekles, is StudentSound gerechtigd de Opdrachtgever voor de muziekles een boete op te leggen van een tienvoud van het op dat moment geldende lestarief.

5.8. In geval een docent om onverhoopte redenen moet stoppen met het geven van de muzieklessen, zoekt StudentSound z.s.m. naar een vervangende docent.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op het rekeningnummer van StudentSound onder vermelding van de naam van de leerling(en) en het factuurnummer.

6.2 Wanneer de lessen uit een lespakket zijn afgerond, wordt er automatisch een factuur voor een nieuw lespakket verzonden.

6.3. StudentSound is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.4. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt de vorderingen in handen van een incassobureau gegeven en zijn de kosten voor de lesgeld plichtige.

6.5. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt er tevens geen les gegeven.

Artikel 7 – Lespakket en tarieven

7.1. De tarieven per lessenpakket gelden voor 4, 8 of 12 lessen. De lesduur van een (duo)les bedraagt 45 minuten. Een lespakket is 365 dagen geldig.

7.2. De tarieven voor leerlingen jonger dan 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW; voor volwassen (ouder dan 21 jaar) geldt het wettelijk btw-tarief van 21%.

7.3 Wijzigingen in de tarieven zijn voorbehouden aan StudentSound. Mocht er een wijziging plaatsvinden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

7.4. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.

7.5. Als er redelijkerwijs een fout in een offerte of aanbieding staat, dan kan StudentSound hier niet aan gehouden worden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Deelname aan de muzieklessen geschiedt op eigen risico.

8.2. Indien StudentSound aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.3. StudentSound is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat StudentSound is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

8.4. Indien StudentSound aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van StudentSound beperkt tot maximaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor zover het periodieke facturatie betreft is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de maand waarin de schade is ontstaan.

8.5. De aansprakelijkheid van StudentSound is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.6. StudentSound is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Artikel 9 – Privacy

9.1. StudentSound respecteert de privacy van de leerlingen en behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk. Wel zijn er enkele gegevens nodig voor de administratie. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Partijen verklaren op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing.

10.2. De nietigheid van een clausule van deze overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig is.

10.3. Indien buiten de schuld van StudentSound om de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden, kan StudentSound niet gehouden worden tot nakoming.

Back To Top